A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Református Pedagógiai Intézetben feltérképeztük, hogy szakértőink bevonásával milyen területeken tudunk magas szakmai színvonalú, aktuális képzéseket kínálni intézményeink számára.

A református köznevelési törvényben meghatározott kötelezettségünk alapján összeállítottuk ajánlott pedagógus továbbképzési kínálatunkat, melyet szeretettel ajánlunk a vezetők figyelmébe. Kínálatunk folyamatosan frissül, bővül, az intézmények igényei alapján.

 

A hitre nevelés elméleti alapjai

A 2011. CXC. törvény lehetővé teszi állami iskola 1-8. évfolyamán erkölcstan helyett felekezeti hit- és erkölcstan tanulását a diákok számára. Célunk, hogy a képzésen részt vevő pedagógusok alapvető ismereteket szerezzenek a törvény értelmében kötelezően választható hittan törvényi és szakmai hátteréről, sajátosságairól; az 1-8. évfolyamos diákok hitfejlődéséről; ismerjék meg az általános iskolai református hit- és erkölcstan kerettantervet és taneszközöket; a kerettanterv és taneszközök alapján váljanak képessé óravázlatok megírására.

A keresztyén pedagógia esszenciája

A keresztyén nevelés önálló, értékelvű pedagógiai rendszerként szerveződik meg világszerte. Az utóbbi években újraszerveződő magyar református nevelés különös figyelmet fordít a nevelőmunka elvi alapjainak azonosítására. A továbbképzést elvégző pedagógusok áttekintik a Kárpát-medencei református köznevelés funkcióit, küldetését.

A protestáns egyházi ének tanítása

A program a protestáns identitás egyik fontos elemét alkotó zenei ismeretek tanításához nyújt segítséget a pedagógusok számára. Biztosítja az egyházi ének tárgy tanításához szükséges tudást, segíti a magyar és az európai egyházzenei örökség tanítását. Az egyházzenei repertoár bővítésével új ismereteket nyújt, és az elméleti ismereteket is gyarapítja e témában. Megkönnyíti az ének-zene tanítás során mind a tartalmi, mind a módszertani vonatkozásban felmerülő kérdések megoldását. A képzés folyamatba ágyazott továbbképzési formában zajlik, a kontakt órák száma 63, folyamatba ágyazottan 22 munkaórányi feladatot távkapcsolati mentorálással segített egyéni munkával végeznek a résztvevők. A tanfolyam a résztvevőktől aktív közreműködést kíván. 

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása – A tanulás tanítása

A képzés célja a hagyományos tanári gondolkodás és gyakorlat átalakítása, módosítása. A program az aktív, interaktív és reflektív tanulás módszereit és technikáit követve és felhasználva a kritikai gondolkodás tartalmát, fejlesztésének lehetőségeit kibontó, egymásra épülő témákban strukturálódik. Szaktudományos hátterével, pedagógiai törekvéseivel, módszer- és eljáráskészletével olyan elméleti és gyakorlati tudást mozgósít és közvetít, amely a kritikai gondolkodás fejlesztését az interaktív és reflektív tanulást, tanulássegítést helyezi a középpontba. A tréning specialitása: a saját élményen alapuló tanulási folyamat megtapasztalása, az itt szereplő technikák gyakorlati hasznosságának beláttatása. A tanulói szerep átélése, a metakogníció folyamatos gyakorlása.

Értékorientált vezetés

A kétszer kétnapos képzés plenáris előadásokból és interaktív műhelymunkákból áll.A képzés a világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmények formális és informális vezetőinek kíván segítséget nyújtani, hogy saját helyzetükben minél hatékonyabb vezetővé váljanak. A képzés fókuszában a korszerű vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a keresztyén pedagógia sajátosságai állnak. A tematika a hollandiai Driestar Educatief keresztyén tanárképző főiskola szakmai együttműködésével került kialakításra, a képzés oktatói holland és magyar szakemberek.A képzés nyelve magyar (a holland nyelvű előadások szinkrontolmácsolásával).

Gamifikáció (játékosítás) az irodalomórán – a Mecénátus módszer alapjai

A továbbképzés egy alternatív pedagógiai módszer, a Mecénátus módszer használatára készíti fel a résztvevőket, amellyel növelhetik az irodalomórán a tanulóik motivációját és órai teljesítményét. A gamifikált értékelési rendszer alkalmazása segíti a pedagógust a számonkérések lebonyolításában, transzparenssé teszi annak folyamatát, eszközt nyújt egy-egy téma mélyebb feldolgozásához, és lehetőséget biztosít a tananyag gyorsabb feldolgozására. A módszer a tanulók számára motiváló keretet biztosít irodalmi feladatok vállalásához, növeli a tanulói autonómiát az értékelési rendszer elemeinek szabadon választhatósága miatt. 

Gondold újra! - vizuális nevelés újragondolt megközelítésben

A továbbképzésen a Gondold újra, alkoss másképp! című tanári ötlettár módszerének alkalmazásához szükséges tudás sajátítható el. A tanári ötlettárban található, több mint 30 vizuális neveléshez kapcsolódó mintafoglalkozás közül azokat a komplex feladatokat sajátítjuk el, amelyek a könyv szerkezetének alappillérei. A módszer a szakemberek számára egy olyan alaptudást biztosít, melyet az egyén a későbbiek során is folyamatosan bővíthet, és az egyéni pedagógiai igényeihez tud alakítani. A képzés módszertani ötleteket ad művészeti és vizuális nevelést oktató pedagógusoknak, amelyek segítségével képesek lesznek a vizuális tevékenységek egyéni bővítésére az adott csoport igényeihez és adottságaihoz igazodva. A résztvevők álló- és mozgóképes módszertani gyakorlatokat is elsajátítanak, amellyel a váratlan helyzetekre való reagálás képességét is fejlesztjük. A képzés során a résztvevők intenzív és személyre szabott segítséget kapnak az oktatótól, így a későbbiek folyamán magabiztos tudással és módszertanilag megújulva oktathatják tanítványaikat.

Hitélet a református óvodában – alapismeretek

A református oktatási rendszerben több olyan óvoda van, amely vagy átvett intézmény vagy pedig teljesen új alapítású. Az ott dolgozó óvodapedagógusok számára fontos tisztában lenni a református óvoda jellemzőivel, sajátosságaival, illetve a református hitélet fő jellegzetességeivel. A képzés célja, hogy erősödjön az óvodapedagógusok református identitástudata, illetve ismerjék meg azt az alapvető teológiai-valláspedagógiai szemléletmódot, amely segíti őket az óvoda hitéletének formálásában.

Hitélet a református óvodában – módszertan

A református oktatási rendszerben több olyan óvoda van, amely vagy átvett intézmény vagy pedig teljesen új alapítású. Az ott dolgozó óvodapedagógusok számára fontos tisztában lenni a református óvoda jellemzőivel, sajátosságaival, illetve a református hitélet fő jellegzetességeivel. A képzés célja az óvodai hitélet módszertani támogatása, valláspedagógiai-teológiai segítség nyújtása, szemléletformálás és a komplex keresztyén tervezés megerősítése. 

Komplex tanulásszervezési formák a pedagógiai gyakorlatban

A továbbképzés olyan tanulásszervezési formák tervezésére, szervezésére, megvalósítására készíti fel a résztvevőket, amely formák tantárgyközi – vagyis tantárgyakon átívelő – jellegük miatt a mai pedagógiai gyakorlatban háttérbe szorulnak, ugyanakkor a diákok tanulási motivációja és permanens tanulásra való felkészítése szempontjából meghatározóak lehetnek. Ilyen formák a témanap vagy témahét, a projekt, az erdei iskola és a kutatás alapú tanulás.

Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben

A képzés célja a 2011.CXC. törvény 35.§ értelmében állami iskolában tartott református hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához szükséges minimális módszertani ismeretek átadása, lehetőséget nyújtani az hit- és erkölcstan oktatás tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához. 

Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása az iskolákban

A képzés célja, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak a köznevelési intézményeket érintő külső mérésekről. Váljanak képessé az intézményi és a tanulói eredmények értelmezésére és azok felhasználására az oktató-nevelő munka tervezése és gyakorlata során. Sajátítsák el a belső mérések összeállításának módszertanát, informatikai lehetőségeit; váljanak képessé belső mérések összeállítására, az eredmények elemzésére és kiértékelésére.

"Megtanítalak téged az útra, amelyen járj." (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésére

A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül, ötvözve a Franz Kett-féle padlóképes módszerrel, mely a keresztény istenképre, emberképre épül. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozás során elkészült padlókép, melyet a résztvevők közösen alkotnak meg. Az egységes értelemorientált pedagógia a szépség iránti igény megélésére, a közösségi létre nevel.

Megújuló latintanítás

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg a klasszika-filológia legfrissebb eredményeivel és az új szakmódszertani lehetőségekkel. Szeretnénk elősegíteni, hogy a résztvevők az új ismereteket, információforrásokat és módszertani lehetőségeket képesek legyenek beépíteni tanítási gyakorlatukba, diszciplináris és szakmódszertani ismereteik bővülésével képessé váljanak a szakmai megújulásra és a tanulók kompetenciáinak hatékonyabb fejlesztésére. Célunk, hogy a résztvevők értesüljenek az új jogszabályokról, új kiadványokról, a munkájukat segítő online lehetőségekről, s ezáltal könnyebben és hatékonyabban tervezzék az óráikat. 

Olvasni jó! – Irodalomtanítás az alsótagozaton keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedezőtanulás-alapú, összművészeti módszerrel

Olvasni jó! – mondjuk, de a mai gyerekek sokasága nem ismeri az irodalomba való belefeledkezés élményét. A képzés arra a keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedező tanulás alapú, összművészeti irodalomtanítási módszerre épül, amely a Református Tananyagfejlesztő Csoport gondozásában megjelent pedagógus ötlettárak szerzőinek több évtizedes pedagógiai és tananyagfejlesztői tapasztalatát összegzi. 

Online feladatkészítés a közismereti tárgyakhoz és a hit- és erkölcstan oktatáshoz

A digitális nemzedék tanulási jellemzőit szem előtt tartva, a tanulók digitális elvárásaihoz igazodva, a képzés célja a digitális pedagógiai módszerek és gyakorlatok átadása a résztvevők számára. A képzés során elsősorban az online feladatkészítő és tanulásszervező oldalak megismerésére és használatuk begyakorlására helyezzük a hangsúlyt, illetve azon képesség kialakítására, hogy ezeken az oldalakon gyakorló vagy számon kérő feladatokat, feladatsorokat tudjanak összeállítani a résztvevők.

Szeretetnyelvek a pedagógiában

Célunk, hogy a képzésben részt vevők ismerjék meg a szeretet, mint kommunikációs rendszer Gary Chapman-féle modelljét. Művészeti és irodalmi példák segítségével ismerjék fel saját és interakciós partnerük szeretetnyelvét. Ismerjék meg az egyes szeretetnyelvek korosztályi jellemzőit. Legyenek képesek a szeretetnyelveket adekvát módon alkalmazni, különösen krízishelyzetekben, fegyelmezési szituációkban. Váljanak képessé a megszerzett ismeretek iskolai környezetben való alkalmazásának megtervezésére. A képzés célja továbbá, hogy fejlődjön a résztvevők önismerete és érzelmi intelligenciája.

Tanuljunk egymástól! – Tudásmegosztás pedagógusok között

A képzési program a református oktatási-nevelési intézmények pedagógusai között a tudásmegosztás szakmai támogatásának erősítésére jött létre. Tudásmegosztás alatt a pedagógusok által birtokolt szakmai (elméleti, gyakorlati és szaktárgyi) tudás szervezeten belüli vagy szervezetek közti megosztását értjük, melynek számtalan írásos, bemutatással történő és szóbeli formája ismert. A program során a résztvevőket felkészítjük arra, hogy a saját, más pedagógusok számára is használható jó gyakorlatukat szakmailag megalapozott, érthető és adaptálható formában osszák meg egymással.

 

                                   

Akkreditált képzéseink résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló visszajelzéseinek összesítését a lap alján, csatolt dokumentumként tekinthetik meg. 

                                      

Csatolt fájlok: